Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 03/2021/TT-BNG 28/10/2021 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện
2 04 /2020/TT-BNG 25/09/2020 Thông tư hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực
3 05/2017/TT-BNG 17/10/2017 Thông tư hướng dẫn về nghị lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương
4 06/2012/TT-BNG 10/12/2012 Thông tư về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
5 05/2012/TT-BNG 12/11/2012 Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
6 01/2012/TT-BNG 20/03/2012 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
7 34/2011/TTLT-BTTTT-BNG 24/11/2011 Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phối hợp thi hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại kèm theo Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ
8 02/2009/TTLT-BNG-BNV 27/05/2009 Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
9 01/2009/TT-BNG 22/05/2009 Thông tư quy định về Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Ngoại vụ
10 4252/2008/CT-BNG 23/12/2008 Chỉ thị về việc tăng cường công tác Ngoại giao Văn hóa tạo động lực mới cho Ngoại giao Việt Nam trong tiến trình Hội nhập quốc tế
1 2 »