Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 70/2020/QH14 13/11/2020 Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020
2 49/2019/QH14 22/11/2019 Luật Xuất nhập cảnh
3 56/2014/QH13 10/07/2014 Luật Quốc tịch
4 18/2012/QH13 21/06/2012 Luật Biển Việt Nam
5 06/2003/QH11 17/06/2003 Luật Biên giới quốc gia
1