Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1426

  • Tổng 1.628.979

Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền góp phần xây dựng cơ quan Sở Ngoại vụ trong sạch, vững mạnh

16:56, Thứ Hai, 25-4-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Xác định công tác dân vận chính quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng, trong những năm qua, Sở Ngoại vụ luôn chú trong nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của đảng viên, công chức, người lao động về công tác dân vận; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

 

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, ngay từ đầu năm, Sở Ngoại vụ cũng xác định thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị của cơ quan.Tiếp tục chỉ đạo các phòng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa chính quyền với tổ chức đoàn thể; tăng cường đoàn kết nội bộ; đẩy mạnh tuyên truyền, tập hợp và vận động công chức, người lao động thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, đẩy mạnh quản lý, rèn luyện, trách nhiệm làm dân vận của đội ngũ công chức, người lao động; đổi mới lề lối làm việc, xây dựng đạo đức công vụ, tác phong phục vụ Nhân dân; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện phong cách “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin"; tích cực đấu tranh chống tệ quan liêu, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền trong đội ngũ công chức, người lao động.


Để đạt được các mục tiêu đặt ra, Sở Ngoại vụ tiếp tục tổ chức quán triệt và thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới, xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó xây dựng nền hành chính Nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch; gắn việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận cơ quan với việc triển khai nhiệm vụ chính trị; công tác dân vận trong cơ quan phải thực sự hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí, vai trò, trách nhiệm của từng công chức và người lao động trong thực hiện công tác dân vận cũng được chú trọng đổi mới về nội dung, hình thức một cách dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19.


Mặt khác, Sở Ngoại vụ cũng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan khác về bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức, trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận cho đảng viên, công chức, trước hết là những công chức phụ trách công tác dân vận, công chức trực tiếp giải quyết công việc với Nhân dân trên các lĩnh vực: Bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác phi chính phủ nước ngoài,…; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Ánh Nguyệt

Các tin khác