Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 964

  • Tổng 1.515.009

Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2023

10:59, Thứ Tư, 18-1-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 21/12/2023, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 1315/SNgV-KH về thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

         - Tiếp tục triển khai thực hiện mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ; Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về thực hiện chương trình hành động số 03-CTr/TU ngày 09/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2030 của UBND tỉnh.

- Các nội dung CCHC phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình nói chung và Sở Ngoại vụ nói riêng.

- Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan Sở Ngoại vụ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

2. Yêu cầu

- CCHC phải gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số; tận dụng có hiệu quả thành tựu khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư với lộ trình, bước đi phù hợp, tránh mọi biểu hiện bàng quan, thiếu tự tin, thụ động nhưng không nóng vội, chủ quan, duy ý chí.

- Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC phải đảm bảo nguyên tắc đầy đủ, hiệu quả, kịp thời, đúng thời gian và tiết kiệm.

- Lấy kết quả chỉ số đánh giá xếp hạng CCHC của cơ quan là cơ sở để đánh giá bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân hàng năm.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

1. Công tác chỉ đạo điều hành

- Triển khai các nội dung nhiệm vụ CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh; tiếp tục ban hành các văn bản nhằm triển khai và tổ chức có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ CCHC tại cơ quan Sở Ngoại vụ.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, chỉ đạo, điều hành cơ quan.

- Kiểm tra việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ CCHC ít nhất 50% tại các phòng thuộc Sở; kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh sau kiểm tra.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú để giúp công chức, người lao động trong cơ quan, người dân và doanh nghiệp nhận thức được mục đích, ý nghĩa, nội dung của CCHC để tham gia thực hiện. Tăng cường tuyên truyền bằng hình thức trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển tải các nội dung CCHC đến người dân, doanh nghiệp.

- Khuyến khích công chức nghiên cứu tìm kiếm các mô hình, sáng kiến về CCHC để nhân rộng tại cơ quan và nhân rộng áp dụng thực hiện tại cơ quan.

2. Cải cách thể chế

- Thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng văn bản QPPL theo hướng chặt chẽ, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp; tăng cường tham vấn ý kiến rộng rãi của người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính minh bạch, tính nhất quán, ổn định.

- Tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp.

- Tiếp tục tham mưu xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện khai thông nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư, hỗ trợ trực tiếp vào địa bàn tỉnh.

- Ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật tại cơ quan. Kịp thời xử lý các vấn đề mới phát sinh trong tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt gắn kết với quá trình xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật.

- Đổi mới công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật. Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

3. Cải cách thủ tục hành chính

- Tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, bảo đảm thủ tục hành chính mới ban hành phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

- Rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong quá trình thực hiện; loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, tổ chức; loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý hoặc có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số và các cơ sở dữ liệu sẵn có.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; triển khai hiệu quả Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh theo Nghị định 09/2019/NĐ-CP, Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của tỉnh theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh với Trung tâm điều hành của Chính phủ.

- Kịp thời cập nhật các quy định về thủ tục hành chính để trình UBND tỉnh công bố và tổ chức công khai; đảm bảo "đầy đủ, chính xác, kịp thời", tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện. Vận hành và khai thác có hiệu quả Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia /tỉnh.

- Đẩy mạnh xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; trực tiếp hỗ trợ lần đầu cho cá nhân, tổ chức để tăng tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến. Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện đầy đủ các quy trình tin học hóa trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc tất cả các lĩnh vực của Sở Ngoại vụ.

- Thực hiện nghiêm quy trình số hóa hồ sơ, kết quả trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

- Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kết quả, chất lượng cải cách thủ tục hành chính thông qua chức năng Đánh giá trực tuyến việc giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

- Cử công chức tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế hiện có của cơ quan để điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

5. Cải cách chế độ công vụ

 - Thực hiện sắp xếp lại đội ngũ công chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; xây dựng và ban hành quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ (sau khi có hướng dẫn của trung ương và của tỉnh).

- Triển khai thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức theo kết quả thực hiện nhiệm vụ và gắn với vị trí việc làm, thông qua công việc, sản phẩm cụ thể, gắn đánh giá với việc bình xét các phong trào thi đua và hình thức khen thưởng. Quản lý cán bộ, công chức bằng hình thức phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

6. Cải cách tài chính công

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong quản lý ngân sách; tăng cường công tác công khai, minh bạch tài chính - ngân sách nhà nước gắn với trách nhiệm giải trình theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện các chính sách tiền lương, tiền thưởng, chính sách an sinh xã hội theo đúng các quy định.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

- Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách, thực hiện công khai ngân sách và quản lý, giám sát việc chi tiêu ngân sách theo đúng chế độ, định mức Nhà nước quy định. Định kỳ hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng tiết kiệm chi phí hành chính để bổ sung kinh phí chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức trong cơ quan.

7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

- Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tích hợp tối thiếu 50% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công của tỉnh và quốc gia.

- Tiếp tục xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, chuyên ngành và các hệ thống giám sát, bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở. Từng bước thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh và quốc gia.

- Cử cán bộ tham gia các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, diễn tập nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng.  

- Tiếp tục thực hiện, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử vào hoạt động của Sở.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CCHC

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của Sở.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng tham mưu lãnh đạo Sở triển khai thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Sở, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh, Sở Nội vụ đúng thời gian quy định./.

Phụ lục

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 CỦA SỞ NGOẠI VỤ

Nội dung

Nhiệm vụ

Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tăng cường kiểm tra CCHC, kiểm tra công vụ, quy tắc ứng xử theo tỷ lệ; đặc biệt kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC và kết quả thực hiện quy tắc ứng xử.

- Tỷ lệ kiểm tra CCHC định kỳ: tối thiểu 50% số phòng.

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2022

Kế hoạch kiểm tra CCHC; triển khai và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, biện pháp về cải cách hành chính.

Văn phòng

Phòng Nghiệp vụ

Trong năm 2023

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền CCHC dưới nhiều hình thức phong phú.

Kế hoạch tuyên truyền

II. Cải cách thể chế

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (nếu có phát sinh); thường xuyên rà soát, kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, hoặc ban hành văn bản mới thay thế để phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản QPPL mới nếu có phát sinh.

Xây dựng kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2023; Kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL thời kỳ 2019-2023 (theo Kế hoạch và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền)

Văn phòng

Phòng Nghiệp vụ

Tháng 01 năm 2023

  • Báo cáo rà soát văn bản QPPL trên lĩnh vực ngoại giao; theo dõi thi hành pháp luật năm 2023; hệ thống hóa văn bản QPPL
  • Các văn bản đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý

Văn phòng

Phòng Nghiệp vụ

Quý IV năm 2023 (định kỳ và đột xuất theo yêu cầu)

III. Cải cách thủ tục hành chính

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định 48/2013/NĐ-CP, Nghị định 92/2017/NĐ-CP, Nghị định 61/2018/NĐ-CP và các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và cải cách TTHC

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Sở

Văn phòng

Phòng Nghiệp vụ

Trong năm 2023

IV. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, tổ chức bên trong theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ

Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn, hợp lý, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, phù hợp với Đề án vị trí việc làm đã phê duyệt.

Văn phòng

Phòng Nghiệp vụ

Trong năm 2023

Xây dựng đề án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp của Sở theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Văn bản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm

Văn phòng

Phòng Nghiệp vụ

Trong năm 2023

V. Cải cách công vụ

Thực hiện nghiêm túc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng chống tham nhũng

Xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác 2022; báo cáo kết quả chuyển đổi vị trí công tác cho UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ)

Văn phòng

Phòng Nghiệp vụ

Trong năm 2023

Thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg và Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV

Tiếp tục thực hiện Quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử Sở Ngoại vụ

Văn phòng

Phòng Nghiệp vụ

Trong năm 2023

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những người có sai phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

Tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022

VI. Cải cách tài  chính công

Đổi mới cơ chế tài chính theo các quy định, hướng dẫn

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Phòng Hợp tác quốc tế - Hành chính

Các phòng liên quan

Trong  năm 2023

VII. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

Tăng cường ứng dụng quản lý hồ sơ công việc và lưu trữ cơ quan

Triển khai ứng dụng phân hệ quản lý hồ sơ công việc và lưu trữ trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh.

Văn phòng

Phòng Nghiệp vụ

Trong năm 2023

Tăng cường chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến; kết nối liên thông với Hệ thống thông tin một cửa tập trung của tỉnh

Đẩy mạnh việc cung cấp DVCTT mức độ, 4 đối với tổ chức và cá nhân; nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến phát sinh; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến phát sinh đạt trên 50%.

Báo cáo số liệu và tỉ lệ phần trăm cung cấp dịch vụ công trực tuyến và kết nối liên thông với Hệ thống thông tin một cửa tập trung của tỉnh

Tin học hóa quy trình xử lý công việc

Tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; phần mềm quản lý nhân sự; Thư điện tử công vụ; Trang thông tin điện tử của Sở

Các tin khác