Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 193

  • Tổng 1.715.111

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan Sở Ngoại vụ Quý I/2022

10:25, Thứ Tư, 24-8-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Ngày 08/3/2022, Sở Ngoại vụ ban hành Báo cáo số 180/BC-SNgV về tình hình thực hiện cải cách hành chính quý I.

Bám sát nội dung các chương trình và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính (CCHC), các văn bản hướng dẫn các cấp và nhiệm vụ chuyên môn của Sở để xây dựng, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các Kế hoạch liên quan đến công tác CCHC đã ban hành từ đầu năm (Kế hoạch số 1072/KH-SNgV ngày 30/12/2022 của Sở Ngoại vụ về thực hiện công tác CCHC năm 2022; Kế hoạch số 19/KH-SNgV ngày 07/01/2022 về kiểm tra công tác CCHC năm 2022; Kế hoạch số 172/KH-SNgV ngày 07/3/2022 về tuyên truyền CCHC).


Sở Ngoại vụ giao phòng Hợp tác quốc tế - Hành chính là đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch, triển khai và kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC của cơ quan, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, cải cách thể chế, cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính công và kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
Đồng thời, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng của Sở tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Kế hoạch đã ban hành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động của Sở.


Trong quý I/2022, công tác CCHC tại cơ quan Sở Ngoại vụ đã đạt được một số kết quả:


1. Cải cách thể chế


Thực hiện Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022, Sở Ngoại vụ đã tiến hành xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn tập trung triển khai Kế hoạch số 29/KH-SNgV ngày 27/01/2022 của Sở Ngoại vụ về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 để tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, đề xuất cơ quan có thẩm quyền tiến hành sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.


Ngày 28/01/2022, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 95/KH-SNgV về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022, trong đó giao các phòng xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết; tính thống nhất, đồng bộ của các văn bản quy định chi tiết; tính khả thi của văn bản quy định chi tiết; đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ 2 đáp ứng của nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; mức độ đảm bảo kinh phí cho thi hành pháp luật; đánh giá tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của Sở Ngoại vụ; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật tại Sở Ngoại vụ.


Tiến hành thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 2022 theo Kế hoạch số 96/KH-SNgV ngày 28/01/2022, trong đó yêu cầu gắn công tác phổ biến giáo dục pháp luật với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của Sở; bám sát và triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy vai trò tham mưu, tư vấn của đơn vị được giao nhiệm vụ PBGDPL; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, lồng ghép giữa các hoạt động.


2. Cải cách thủ tục hành chính


2.1. Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính


Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, Sở Ngoại vụ luôn đề cao việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian, công sức và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC.


2.2. Tổng hợp, cập nhật số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết


Tổng số thủ tục hành chính trong phạm vi lĩnh vực đối ngoại được cập nhật, tích hợp lên Cổng dịch vụ công/Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh là 08 TTHC.


2.3. Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính


Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ có 02 công chức làm việc theo hình thức kiêm nhiệm, được trang bị máy tính, phần mềm ứng dụng hỗ trợ thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC.


Sở Ngoại vụ đã chỉ đạo công chức tiếp nhận và tham gia xử lý hồ sơ, trả kết quả TTHC của Sở nghiêm túc thực hiện quy trình số hóa các loại hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC được quy định bắt buộc tại khoản 1 Mục III Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 468/QĐ-TTg, gồm: “(1) Giấy tờ trong thành phần hồ sơ mà cá nhân, tổ chức nộp là kết quả giải quyết của TTHC trước đó; (2) Kết quả xử lý hồ sơ của các cơ quan, đơn vị tham gia trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC; (3) Kết quả giải quyết của TTHC”; trong đó bao gồm cả việc đính kèm lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử các Dự thảo văn bản /kết quả giải quyết trình cơ quan cấp trên phê duyệt. Tuy nhiên, thời gian qua, Sở Ngoại vụ không có hồ sơ giải quyết TTHC phát sinh nên chưa thực hiện việc số hóa các loại hồ sơ, giấy tờ kết quả giải quyết TTHC và đính kèm lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử;


Từ ngày 05/12/2021 đến 03/3/2022, Sở Ngoại vụ có 01 hồ sơ giải quyết TTHC. Việc giải quyết TTHC được thực hiện theo quy định, quy trình và đảm bảo thời gian nên không có phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC tại Sở Ngoại vụ. Đồng thời, Sở Ngoại vụ thường xuyên cập nhật việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC.


3. Cải cách tổ chức bộ máy


Thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc sắp sếp, tổ chức lại các tổ chức hành chính thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình, Sở Ngoại vụ đã tiến hành sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hành chính Sở Ngoại vụ theo quy định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.


4. Cải cách chế độ công vụ


Theo Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các tổ chức hành chính thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình và căn cứ năng lực, sở trường công tác của từng cá nhân, Sở Ngoại vụ đã và đang giao/phân công nhiệm vụ cho 18 biên chế thực hiện 29 vị trí việc làm.


Trong Quý I/2022, Sở Ngoại vụ không thực hiện tuyển dụng công chức; thực hiện bổ nhiệm, đề bạt công chức; thực hiện thi nâng ngạch công chức và thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo.


Công chức, người lao động Sở Ngoại vụ nghiêm túc thực hiện Quy chế làm việc ban hành theo Quyết định số 45/QĐ/SNgV ngày 01/11/2021, đồng thời tuân thủ đúng giờ giấc làm việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, người lao động.


5. Cải cách tài chính công


Sở Ngoại vụ thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị đã xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công theo đúng quy định, chủ động trong sử dụng kinh phí thực hiện tiết kiệm chi phí, tăng thu nhập cho công chức, người lao động.


6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số


Trong thời gian qua, ứng dụng CNTT luôn được lãnh đạo Sở quan tâm, đầu tư mua mới, nâng cấp trang thiết bị, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của công việc. Sở đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai ký số, 100% văn bản đi, đến được xử lý trên môi trường mạng (trừ văn bản mật). Trang thông tin điện tử của Sở hoạt động hiệu quả, cung cấp đầy đủ các thông tin của Sở Ngoại vụ; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ và các thông tin, bài viết liên quan đến hoạt động của Sở trên lĩnh vực đối ngoại…


Hiện nay, Sở Ngoại vụ có 10 DVCTT/07 TTHC, trong đó, có 02 dịch vụ công trực tuyến đã được tích hợp thành công trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Thường xuyên tiến hành áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động công vụ với tổng số 27 quy trình, trong đó có 09 quy trình liên quan đến TTHC. Đồng thời, đã hoàn thành triển khai việc tích hợp Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 lên Hệ thống ISO điên tử.


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC tại Sở Ngoại vụ còn một số tồn tại, hạn chế và hạn chế mà trước hết là yếu tố nhân lực, số lượng biên chế của Sở Ngoại vụ quá ít, do đó, Sở không đủ nhân lực để bố trí theo vị trí việc làm. Mỗi biên chế của Sở phải đảm nhận và thực hiện đồng thời nhiệm vụ của nhiều vị trí việc làm dẫn đến kết quả thực hiện trên một số lĩnh vực chưa chuyên và sâu, trong đó có công tác CCHC.


Quý II/2022, Sở Ngoại vụ tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thực hiện công tác CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước” được ban hành tại Quyết định số 4228/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 1072/KH-SNgV ngày 30/12/2022 của Sở Ngoại vụ về thực hiện công tác CCHC năm 2022, tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số./.

Đinh Nguyệt