Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 460

  • Tổng 1.605.961

Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với quyết định của UBND tỉnh

15:32, Thứ Tư, 16-2-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Sở Ngoại vụ hướng dẫn các phòng thuộc Sở quy trình xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. Trình tự, thủ tục được quy định cụ thể như sau:


Bước 1. Đề nghị xây dựng quyết định


1. Cơ quan thuộc UBND tỉnh gửi đề nghị xây dựng Quyết định đến Văn phòng UBND tỉnh: Đề nghị xây dựng quyết định phải nêu rõ tên gọi, sự cần thiết ban hành, đối tượng, phạm vi điều chỉnh, nội dung chính của quyết định, dự kiến thời gian ban hành, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp.

 

2. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp xem xét, kiểm tra việc đề nghị ban hành quyết định và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

 

3. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành, gửi cho các cơ quan đề nghị xây dựng quyết định.

 

Bước 2. Xây dựng quyết định


1. Cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định thành lập Ban soạn thảo hoặc Tổ soạn thảo Quyết định.

 

2. Tiến hành xây dựng dự thảo Quyết định và Tờ trình đảm bảo tiến độ đã đăng ký.

 

Bước 3. Lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan; lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; lấy ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ nếu văn bản có liên quan đến cơ cấu tổ chức; đăng tải văn bản dự thảo quyết định cần lấy ý kiến lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của cơ quan đề nghị theo quy định, cụ thể:

 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phải được đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.

 

- Cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan: Văn bản gửi lấy ý kiến phải xác định những vấn đề cần lấy ý kiến và bảo đảm ít nhất là 30 ngày kể từ ngày gửi văn bản lấy ý kiến để các đối tượng được lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản.

 

- Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản.

 

Bước 4. Tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo

 

Bước 5. Gửi Sở Tư pháp thẩm định

 

1. Hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định gồm:

 

+ Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo quyết định;

 

+ Dự thảo quyết định;

 

+ Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý;

 

+ Tài liệu khác (nếu có)

 

2. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo:

 

+ Chậm nhất là 25 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân tỉnh họp, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Sở Tư pháp để thẩm định.

 

+ Cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thẩm định dự thảo quyết định.

 

+ Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo quyết định, đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo quyết định.”.

 

3. Quyền hạn và trách nhiệm của Sở Tư pháp:

 

+ Yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo những vấn đề thuộc nội dung của dự thảo quyết định; tự mình hoặc cùng cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức khảo sát về những vấn đề thuộc nội dung của dự thảo quyết định.

 

+ Đối với dự thảo quyết định liên quan đến nhiều lĩnh vực thì Giám đốc Sở Tư pháp thành lập hội đồng thẩm định, bao gồm đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học.

 

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định, Sở Tư pháp phải có báo cáo thẩm định. Báo cáo thẩm định phải thể hiện rõ ý kiến về nội dung thẩm định quy định và ý kiến về việc dự thảo quyết định đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Bước 6. Trình UBND tỉnh ban hành

 

1. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo:

 

+ Cơ quan chủ trì soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày Ủy ban nhân dân tỉnh họp để chuyển đến các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

+ Hồ sơ dự thảo quyết định bao gồm: Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo quyết định; dự thảo quyết định; bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý; báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định.

 

2. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh:

 

+ Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ dự thảo. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, có văn bản yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ theo quy định

 

+ Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự thảo, Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định việc đưa ra phiên họp của UBND tỉnh.

 

3. Thông qua dự thảo quyết định:

 

Tùy theo tính chất và nội dung của dự thảo quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phương thức xem xét, thông qua dự thảo quyết định. Trong trường hợp dự thảo quyết định được xem xét, thông qua tại phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh thì theo trình tự sau đây:

 

+ Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo thuyết trình dự thảo quyết định;

 

+ Đại diện Sở Tư pháp phát biểu về việc giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định;

 

+ Đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày ý kiến;

 

+ Ủy ban nhân dân tỉnh thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo quyết định.

 

Dự thảo quyết định được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh biểu quyết tán thành.

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định.

Trung Kiên

Các tin khác