Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 523

  • Tổng 1.606.024

Thông báo: Danh mục TTHC cam kết rút ngắn thời gian tối thiểu 10% thời gian giải quyết so với thời hạn được pháp luật quy định thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ

16:53, Thứ Tư, 17-5-2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
 
SỞ NGOẠI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         
 
Số: 310/TB-SNgV
 
Quảng Bình, ngày  18  tháng 4 năm 2017
 
 
THÔNG BÁO
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CAM KẾT RÚT NGẮN TỐI THIỂU 10% THỜI GIAN GIẢI QUYẾT
SO VỚI THỜI HẠN ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ

 
STT
 
Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính
 
 
Số hiệu, ngày ký của Quyết định công bố
 
 
Thời hạn giải quyết được pháp luật quy định
 
 
Thời gian cam kết giải quyết (sau khi được rút ngắn)  
 
 
Giải trình lý do đối với TTHC không thể rút ngắn thời gian
 
 
I
 
 
Lĩnh vực Lãnh sự
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Thủ tục Cử đoàn ra
Quyết định 2202/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Bình
03 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Ngoại vụ nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
2,5 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Ngoại vụ nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
 
2
Thủ tục Cho phép đón đoàn vào
Quyết định 2202/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Bình
03 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Ngoại vụ nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
2,5 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Ngoại vụ nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
 
3
Thủ tục Cho phép phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương
Quyết định 2202/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Bình
03 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Ngoại vụ nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
2,5 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Ngoại vụ nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
 
4
Thủ tục Xin cấp thị thực nhập cảnh cho khách công vụ nước ngoài
Quyết định 2202/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Bình
03 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Ngoại vụ nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
2,5 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Ngoại vụ nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
 
5
Thủ tục Tiếp nhận và trả hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận giấy tờ, tài liệu được xuất trình tại Bộ Ngoại giao
Quyết định 2282/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình
- Đối với hồ sơ có số lượng dưới 10 giấy tờ, tài liệu trở xuống: 07 ngày làm việc
- Đối với hồ sơ có số lượng từ 10 giấy tờ: 12 ngày làm việc
 
 
 
Không đăng ký rút ngắn thời gian giải quyết
Việc chuyển hồ sơ từ Sở Ngoại vụ đến Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao tại Hà Nội và ngược lại đều được thực hiện bằng đường bưu điện, vì vậy thời gian giải quyết hồ sơ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nên không thể rút ngắn thời gian giải quyết của TTHC.
 
II
 
 
Lĩnh vực Ngoại giao
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Thủ tục Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
Quyết định 2202/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Bình
03 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Ngoại vụ nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
2,5 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Ngoại vụ nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
 
 
 
 
Nơi nhận:    
- Sở Tư pháp; (để biết)
- Các phòng chuyên môn thuộc Sở;
- Bộ phận Một cửa liên thông;
- Trang thông tin điện tử;
 - Lưu VT, TTra.N.
 
 
 
 
GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Ngọc Quý

 

Các tin khác