Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 414

  • Tổng 971.276

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 CỦA SỞ NGOẠI VỤ QUẢNG BÌNH

18:43, Thứ Năm, 30-11-2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng và thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính

Triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, điều hành của Sở như:
- Kế hoạch số 1005/KH-SNgV ngày 30/12/2016 về công tác cải cách hành chính năm 2017;
- Kế hoạch số 166/KH-SNgV ngày 02/3/2017 về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017;
- Kế hoạch số 165/KH-SNgV ngày 02/3/2017 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2017;
- Quyết định số 77/QĐ-SNgV ngày 30/12/2016 ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017;
- Kế hoạch số 43/KH-SNgV ngày 19/01/2017 về công tác pháp chế năm 2017;
- Kế hoạch số 75/KH-SNgV ngày 07/02/2017 về thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017;
- Kế hoạch số 808/KH-SNgV ngày 24/10/2016 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020;
- Báo cáo số 902/BC-SNgV ngày 25/11/2016 về công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017;
- Kế hoạch số 20/KH-SNgV ngày 10/01/2017 về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ, biên phiên dịch năm 2017;
- Kế hoạch số 33/KH-SNgV ngày 13/01/2017 về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017;
- Kế hoạch số 61/KH-SNgV ngày 24/01/2017 về theo dõi thi hành pháp luật năm 2017.
Chỉ đạo trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, cải cách thể chế, cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính công tại Sở Ngoại vụ. Lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã chỉ đạo các phòng của Sở tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc kế hoạch đã ban hành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý cũng như hoạt động của Sở.
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ giao Văn phòng Sở là bộ phận chủ trì xây dựng kế hoạch, triển khai, theo dõi và kiểm tra các hoạt động cải cách hành chính của cơ quan, kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở những vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện.
2. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính
Tổ chức phổ biến và quán triệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30/NQ-CP, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và các văn bản về cải cách hành chính của tỉnh đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại các cuộc họp giao ban của cơ quan; tổ chức nghiên cứu, học tập, phổ biến các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, nhờ vậy, công chức, viên chức và người lao động của Sở nắm rõ được vị trí, vai trò của công tác cải cách hành chính đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cá nhân cũng như nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Thông qua những hoạt động trên đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở về vị trí, vai trò của công tác cải cách hành chính đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cá nhân cũng như nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
3. Công tác kiểm tra cải cách hành chính
Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-SNgV ngày 02/3/2017 về kiểm tra công tác cải cách hành chính, từ ngày 23/11 đến ngày 24/11/2017, Sở Ngoại vụ đã tổ chức tiến hành kiểm tra Văn phòng, Thanh tra và 03 phòng chuyên môn của Sở (Phòng Lãnh sự - người Việt Nam ở nước ngoài, Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Quản lý biên giới). Kết quả các phòng đã thực hiện và chấp hành tốt các quy định về cải cách hành chính, công tác chỉ đạo điều hành được quan tâm. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có quy chế hoạt động, tuân thủ các quy định. Việc khai thác, sử dụng và phát huy tốt tính năng của các phần mềm quản lý điều hành, quản lý hồ sơ, văn bản. Thực hiện tốt công tác duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Cải cách thể chế

Sở Ngoại vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hiện tại, đang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật quy định quản lý các đoàn đi nước ngoài (đoàn ra) và đón các đoàn nước ngoài đến tỉnh (đoàn vào) của các cơ quan thuộc hệ thống Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Công tác rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đối ngoại được Sở tiến hành thường xuyên theo Kế hoạch công tác pháp chế năm 2017 của Sở, đã tiến hành rà soát những nội dung, quy định được ban hành tại Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình; Quyết định 24/2012/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế quản lý đoàn ra, đoàn vào tỉnh Quảng Bình. Theo đó, Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm cơ sở pháp lý của Quyết định 24/2012/QĐ-UBND bị bãi bỏ theo Quyết định số 39/2016/QĐ-TTg ngày 16/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Ngoại vụ đang nghiên cứu đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, thay thế Quyết định 24/2012/QĐ-UBND.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 được triển khai theo Kế hoạch số 75/KH-SNgV ngày 07/02/2017 về thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 và Kế tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” với với 10 đợt/197 lượt người tham gia, phối hợp với Uỷ ban biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới tại tỉnh Quảng Bình với gần 200 cán bộ, công chức tham gia, đến từ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.
Ngoài ra, Sở Ngoại vụ đã rà soát, bổ sung các văn bản pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Sở để phục vụ nhân dân và bạn đọc. Tiếp tục thực hiện hình thức tủ sách pháp luật mở (được đặt tại Hội trường cơ quan) để cho tất cả công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan có cơ hội nghiên cứu, học tập.
2. Cải cách thủ tục hành chính
Thực hiện quy định về rà soát thủ tục hành chính định kỳ hàng năm tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ và Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2017 của tỉnh, Giám đốc Sở giao trách nhiệm cho các phòng liên quan tiến hành rà soát các thủ tục hành chính nhằm phát hiện những thủ tục hành chính không còn phù hợp với quy định, kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bãi bỏ. Kết quả rà soát 06/06 thủ tục hành chính cho thấy, các căn cứ pháp lý để ban hành 05/06 thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ không còn phù hợp với quy định hiện hành.
Hiện nay, Sở Ngoại vụ đang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy định trình tự, thủ tục quyết định việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế phối hợp quản lý các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh, theo đó, sau khi văn bản nêu trên được ban hành, Sở Ngoại vụ sẽ tiến hành rà soát lại, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp.
Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được công khai bằng bảng lớn tại tiền sảnh, hệ thống theo từng lĩnh vực, đóng thành sổ hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, niêm yết tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ, tại các phòng chuyên môn xử lý hồ sơ và đăng tại Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp về việc thực hiện rút ngắn tối thiểu 10% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời hạn pháp luật quy định, Sở Ngoại vụ đã tổ chức cho các phòng đăng ký thực hiện. Các thủ tục hành chính được đăng ký rút ngắn thời gian giải quyết được niêm yết công khai tại bảng lớn đặt tại tiền sảnh và được đăng tại Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ.
Từ đầu năm đến nay, Bộ phận một cửa liên thông của Sở Ngoại vụ đã tiếp nhận tổng số 118 hồ sơ thủ tục hành chính; đã giải quyết: 118 hồ sơ. Tất cả các hồ sơ đều được giải quyết đúng quy định, không có hồ sơ giải quyết chậm trễ (có phụ lục chi tiết đính kèm).
3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính
Trong năm 2017, tổ chức bộ máy hành chính của Sở Ngoại vụ không thay đổi. Sở Ngoại vụ có Văn phòng, Thanh tra và 03 phòng chuyên môn (Hợp tác quốc tế, Quản lý biên giới, Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài).
4. Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động
- Luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác: Đã xây dựng và ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Sở Ngoại vụ năm 2017 với 01 vị trí và 01 người phải chuyển đổi (Kế hoạch số 940/KH-SNgV ngày 13/12/2016 của Sở Ngoại vụ). Đến nay, đã thực hiện hoàn thành Kế hoạch chuyển đổi.
- Đào tạo, bồi dưỡng: Sở Ngoại vụ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 808/KH-SNgV ngày 24/10/2016 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 20/KH-SNgV ngày 10/01/2017 về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ, biên phiên dịch năm 2017. Trong năm 2017, được sự quan tâm của các cấp, Sở Ngoại vụ đã được bố trí kinh phí phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, cụ thể: cấp 40.000.000 đồng để thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại cho công chức, viên chức của Sở và cấp 45.705.000 đồng để mở Lớp tập huấn nghiệp vụ đối ngoại tại tỉnh. Trên cơ sở kế hoạch được ban hành, Sở đã cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng đúng quy trình, đúng đối tượng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và kế hoạch sử dụng, phát triển đội ngũ công chức, viên chức của Sở. Đồng thời, bố trí thời gian, tạo điều kiện để công chức tham dự các khoá học một cách hợp lý, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan. Cụ thể:
+ Có 01 viên chức đã hoàn thành chương trình thạc sĩ Quản lý kinh tế;
+ Cử 01 hợp đồng lao động con em Quảng Bình tham gia khóa tiếng Anh giao tiếp tại Hà Nội;
+ Cử 02 công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính; 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên;
+ Cử 02 công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng; 02 công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức công vụ; 01 công chức tham gia Lớp tập huấn về nghiệp vụ kế toán; 03 công chức tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật;
+ Cử công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Ngoại giao tổ chức, cụ thể: 03 công chức tham gia khóa bồi dưỡng “Hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thời kỳ chiến lược mới”; 02 công chức tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp đối ngoại; 04 công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ đối ngoại; 02 công chức tham gia khóa bồi dưỡng “kỹ năng tổ chức, tham dự và chủ trì hội nghị, hoạt động đối ngoại”.
+ Ngoài ra, Sở còn cử một số cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác văn thư lưu trữ; về áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; kỹ năng khai thác sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ và đánh giá kết quả làm việc; công tác dân vận chính quyền; công tác quản lý tài chính,... Tuy nhiên, do biên chế của Sở còn thiếu nên một số lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối ngoại dài ngày do Bộ Ngoại giao tổ chức Sở đã không sắp xếp, bố trí được công chức, viên chức tham gia.
5. Cải cách tài chính công
Sở Ngoại vụ đã thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính của cơ quan. Việc thực hiện công tác thanh toán và chi ngân sách của Sở được thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định hiện hành của pháp luật.
6. Hiện đại hoá hành chính
Sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, sử dụng mạng nội bộ, thư điện tử trong trao đổi công việc, Trang thông tin điện tử của Sở đang hoạt động có hiệu quả. Bố trí đường dây nóng và hòm thư góp ý.
Áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008: Sở đã xây dựng được một hệ thống quy trình, tài liệu hướng dẫn xử lý công việc đồng bộ, khoa học, trong đó, trình tự và thời gian giải quyết công việc được quy định rõ ràng, chi tiết, đảm bảo thực hiện đúng, đủ, theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết và phù hợp với quy định của pháp luật. Tất cả các quy trình, tài liệu được các phòng và các cá nhân liên quan trong Sở tuân thủ nghiêm túc, góp phần tạo phong cách làm việc ngày càng chuyên nghiệp hơn.
Trụ sở làm việc sạch sẽ, cơ bản đáp ứng được nơi làm việc cho công chức, viên chức và người lao động; trang cấp đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác.

 

Trung Kiên