Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1457

  • Tổng 1.629.010

Góp ý Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình

13:45, Thứ Năm, 24-2-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BNG ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Ngoại vụ Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình (thay thế Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 9 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình).

Sở Ngoại vụ kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân và người dân tham gia góp ý./.

3cms/upload/songoaivu/File/VB%20QPPL/Quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-So-Ngoai-vu-Quang-Binh.docx