Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 23/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình Ủy ban nhân dân tỉnh 14/06/2022 Còn
2 24/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ủy ban nhân dân tỉnh 09/09/2019 Còn
3 14/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục quyết định việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức; các đối tượng khác sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế phối hợp quản lý các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến thăm và làm việc tại Quảng Bình Ủy ban nhân dân tỉnh 30/05/2018 Còn
4 31/2015/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ủy ban nhân dân tỉnh 29/09/2015 Còn
5 2958/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ủy ban nhân dân tỉnh 22/10/2014 Còn
6 06/2010/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ủy ban nhân dân tỉnh 14/06/2010 Còn
1