Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 20

  • Hôm nay 5440

  • Tổng 951.433

Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số năm 2022

9:31, Thứ Ba, 26-4-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh thực hiện chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2022, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số năm 2022 của Sở với mục đích cụ thể hoá các nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch số 163/KH-UBND phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở, qua đó cùng với các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 163/KH-UBND của UBND tỉnh.

 

Nội dung Sở Ngoại vụ thực hiện cụ thể như sau:


1. Mục tiêu:


- 100% công chức, người lao động (trừ bảo vệ, lái xe) được trang bị máy vi tính hoạt động tốt;


- 100% công chức, người lao động thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ của tỉnh trong công việc;


- 100% văn bản của Sở được trao đổi, cập nhật và xử lý trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (trừ văn bản mật);


- Triển khai sử dụng chữ ký số trong công việc với tỉ lệ 100% văn bản đi (trừ văn bản mật);


- 100% hồ sơ dịch vụ công trực tuyến được giải quyết đúng và sớm hạn;


- 100% máy tính được trang bị phần mềm virus bản quyền;


- 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

 

2. Nhiệm vụ:


a) Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số theo các văn bản, chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh


Chỉ đạo: Đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách công nghệ thông tin.


Chủ trì tham mưu: Phòng Hợp tác quốc tế - Hành chính.


Phối hợp thực hiện: Phòng Quản lý biên giới - Lãnh sự.


Thời gian thực hiện: Năm 2022.


b) Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin (máy vi tính, máy in, máy scan, kết nối mạng băng rộng,… và các trang thiết bị cần thiết khác) để bảo đảm các điều kiện đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số


Trang bị bổ sung, thay thế một số máy tính đảm bảo chỉ tiêu 100% công chức, người lao động (trừ bảo vệ, lái xe) được trang bị máy vi tính sử dụng tốt; đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống mạng nội bộ (LAN) đảm bảo việc kết nối thông suốt phục vụ các phần mềm dùng chung, trao đổi thông tin dữ liệu trong cơ quan.


Chỉ đạo: Đồng chí Giám đốc Sở.


Chủ trì tham mưu: Phòng Hợp tác quốc tế - Hành chính.


Phối hợp thực hiện: Phòng Quản lý biên giới - Lãnh sự.


Thời gian thực hiện: Năm 2022.


c) Bảo đảm an toàn thông tin


- Triên khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin gắn liền với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; tuyên truyền, phổ biến để công chức, viên chức nhận thức được vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng; trang bị phần mềm diệt virut có bản quyền cho các máy tính; triển khai các giải pháp sao lưu dự phòng dữ liệu.


- Phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức về các mối nguy hại của mã độc và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và công chức, người lao động của cơ quan trong công tác phòng, chống mã độc


Chỉ đạo: Đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách công nghệ thông tin.


Chủ trì tham mưu: Phòng Hợp tác quốc tế - Hành chính.


Phối hợp thực hiện: Phòng Quản lý biên giới - Lãnh sự.


Thời gian thực hiện: Năm 2022.


d) Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu người Việt Nam ở nước ngoài


Chỉ đạo: Đồng chí Giám đốc Sở.


Chủ trì tham mưu: Phòng Quản lý biên giới - Lãnh sự.


Phối hợp thực hiện: Phòng Hợp tác quốc tế - Hành chính.


Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2023.


đ) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực


- Kiện toàn và đổi tên Tổ triển khai xây dựng chính quyền điện tử của Sở thành Tổ Chỉ đạo Chuyển đổi số theo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 534/TB-VPUBND ngày 01/3/2022 của Văn phòng UBND tỉnh.


- Nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác của Sở; tạo điều kiện cho công chức, người lao động được tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc.


Chỉ đạo: Đồng chí Giám đốc Sở.


Chủ trì tham mưu: Phòng Hợp tác quốc tế - Hành chính.


Phối hợp thực hiện: Phòng Quản lý biên giới - Lãnh sự.


Thời gian thực hiện: Năm 2022.


e) Triển khai sử dụng có hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh


- Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác của Sở; gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin với Hệ thống quản lý chất lương ISO;


- Tiếp tục triển khai ứng dụng phần mềm QLVB&ĐH trong giải quyết công việc của Sở, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn đinh, thông suốt; thực hiện nghiêm túc việc ký số văn bản trên phần mềm QLVB&ĐH;


- Tiếp tục khai thác có hiệu quả Trang thông tin điện tử của Sở, thường xuyên cập nhật, đăng tải những thông tin về hoạt động đối ngoại của Việt Nam nói chung và của tỉnh Quảng Bình nói riêng;


- Khai thác có hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh: Thư điện tử công vụ, Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và một số ứng dụng khác, nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, triệt để, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin;


- Nâng cấp, cập nhật mới phần mềm DAS phục vụ công tác tài chính - kế toán, quản lý tài sản cơ quan. Chú trọng triển khai ứng dụng các phần mềm mã nguồn mở như bộ gõ tiếng việc Unikey, trình duyệt web Mozilla Firefox, Google Chrome,…


Chỉ đạo: Đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách công nghệ thông tin.


Chủ trì tham mưu: Phòng Hợp tác quốc tế - Hành chính.


Phối hợp thực hiện: Phòng Quản lý biên giới - Lãnh sự.


Thời gian thực hiện: Năm 2022.

 

Toàn văn Kế hoạch tại link:3cms/upload/songoaivu/File/Ke-hoach-Chuyen-doi-so-2022-293(17.03.2022_14h28p41)_signed.pdf

Trung Kiên

Các tin khác